Algemene Voorwaarden FeelHealthy

 • Consulten vinden plaats op afspraak. Annulering door cliënt is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van het consult. Hierna worden de kosten van het consult volledig in rekening gebracht.
 • Indien de cliënt reeds onder behandeling is van een arts of specialist en medicijnen gebruikt dient eerst de betreffend behandelaar om toestemming gevraagd te worden.
 • FeelHealthy stelt geen medische diagnose. Daarvoor dient cliënt een arts te raadplegen en om toestemming te vragen voor voedingsadvies.
 • Bij het eerste consult vullen wij samen een intakeformulier in. Voor de juistheid en eventuele wijzigingen is cliënt zelf verantwoordelijk. Voedingsadvies gebeurt altijd op basis van de laatste door cliënt verstrekte gegevens.
 • Het persoonlijk voedingsadvies dat de cliënt meekrijgt is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan derden.
 • Cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of stimulerende middelen worden niet behandeld door FeelHealthy.
 • Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden worden verstrekt.
 • FeelHealthy heeft te allen tijde het intellectueel eigendom. FeelHealthy behoudt alle rechten op de gemaakte adviezen, plannen, documenten en/of afbeeldingen. Ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 • FeelHealthy kan door onvoorziene omstandigheden de consulten opschorten. Indien de consulten blijvend onmogelijk worden volgt restitutie van betaling voor nog niet gebruikte diensten.
 • FeelHealthy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, voortvloeiend uit de voedingsadviezen.
 • Betaling van pakketten of consulten dienen vooraf per bank of contant tijdens eerste afspraak voldaan te worden.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door FeelHealthy gewijzigd worden.